Contabilitate – Plan conturi

Descriere:
Planul de conturi valabil de la 01 ianuarie 2010.

Un exemplu de modificare este:
** Contul 609 Reducerile comerciale primite (ordin 3055/2009 – în vigoare din 01.01.2010). Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera. În creditul contului 609 Reduceri comerciale primite se înregistreaza: – valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (401).

** Contul 709 Reduceri comerciale acordate (ordin 3055/2009 – în vigoare din 01.01.2010) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera. În debitul contului 709 Reduceri comerciale acordate se înregistreaza: – valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411).

PLANUL DE CONTURI

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI
10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capital
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justa (P)
1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs valutar în relatie cu investitia neta într-o entitate straina (A/P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Rezerve din conversie (A/P)
108. Interese care nu controleaza
1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCItIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. CÂSTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141. Câttiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale ti alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii ti obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
167. Alte împrumuturi ti datorii asimilate (P)
168. Dobânzi aferente împrumuturilor ti datoriilor asimilate
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi ti datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZARI
20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ti active similare (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizari necorporale (A)
21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri ti amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (A)
213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale ti plantatii
2131. Echipamente tehnologice (matini, utilaje ti instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate ti instalatii de masurare, control ti reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale ti plantatii (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane ti materiale ti alte active corporale (A)
22. IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale ti plantatii în curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane ti materiale ti alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
23. IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
231. Imobilizari corporale în curs de executie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
233. Imobilizari necorporale în curs de executie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse în echivalenta (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobânda aferenta împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobânzi aferente altor creante imobilizate (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor ti activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial (P)
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor ti plantatiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor ti activelor similare (P)
2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P)
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor ti amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor ti plantatiilor (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCtIE ÎN CURS DE EXECUTIE
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte ti materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime ti materiale (A/P)
32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
326. Animale în curs de aprovizionare (A)
327. Marfuri în curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
33. PRODUCtIE ÎN CURS DE EXECUtIE
331. Produse în curs de executie (A)
332. Servicii în curs de executie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti (A)
354. Produse aflate la terti (A)
356. Animale aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
36. ANIMALE
361. Animale ti pasari (A)
368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)
37. MARFURI
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei în curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 – CONTURI DE TERTI
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori – facturi nesosite (P)
409. Furnizori – debitori
4091. Furnizori – debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii (A)
41. CLIENtI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau în litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti – facturi de întocmit (A)
419. Clienti – creditori (P)
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal – salarii datorate (P)
423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante în legatura cu personalul
4281. Alte datorii în legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante în legatura cu personalul (A)
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit (P)
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI
451. Decontari între entitatile afiliate
4511. Decontari între entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari privind interesele de participare
4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/asociati – conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati – dobânzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatii în participatie
4581. Decontari din operatii în participatie – pasiv (P)
4582. Decontari din operatii în participatie – activ (A)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diverti (A)
462. Creditori diverti (P)
47. CONTURI DE SUBVENtII, REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
472. Venituri înregistrate în avans (P)
473. Decontari din operatii în curs de clarificare (A/P)
475. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
48. DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII
481. Decontari între unitate ti subunitati (A/P)
482. Decontari între subunitati (A/P)
49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti (P)
495. Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari în cadrul grupului ti cu actionarii/asociatii (P)
496. Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diverti (P)

CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
505. Obligatiuni emise ti rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
508. Alte investitii pe termen scurt ti creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobânzi la obligatiuni ti titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de încasat
5112. Cecuri de încasat (A)
5113. Efecte de încasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci în lei (A)
5124. Conturi la banci în valuta (A)
5125. Sume în curs de decontare (A)
518. Dobânzi
5186. Dobânzi de platit (P)
5187. Dobânzi de încasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa
5311. Casa în lei (A)
5314. Casa în valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale ti pottale (A)
5322. Bilete de tratament ti odihna (A)
5323. Tichete ti bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive în lei (A)
5412. Acreditive în valuta (A)
542. Avansuri de trezorerie (A)
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise ti rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt ti creante asimilate (P)

CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele ti materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia ti apa
606. Cheltuieli privind animalele ti pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERtI
611. Cheltuieli cu întretinerea ti reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune ti chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile ti cercetarile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detatari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de tomaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative
6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile ti protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator
654. Pierderi din creante si debitori diverti
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobânzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus

CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI NETA
701. Venituri din vânzarea produselor finite
702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii ti cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vânzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de executie
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate si debitori diverti
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Câttiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobânzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 – CONTURI SPECIALE
80. CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi în afara bilantului
8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite în pastrare sau custodie
8034. Debitori scoti din activ, urmariti în continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune si cu chirie
8039. Alte valori în afara bilantului
804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
805. Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051. Dobânzi de platit
8052. Dobânzi de încasat
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
89. BILANT
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de închidere

CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE
90. DECONTARI INTERNE
901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92. CONTURI DE CALCULAtIE
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCTIEI
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei în curs de executie