Salarizare – concedii si indemnizatii

Normele de aplicare a Ordonantei privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 78 din data de 31 ianuarie 2011

Normele sunt cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 52/2011.

Potrivit dispozitiilor Odonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

– concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei. Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, persoanele care au optat pentru acordarea acestor masuri au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.  De asemenea, parintele care se reintoarce la munca inainte de expirarea primelor 12 luni de concediu, are dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

– concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei. Persoanele care au optat pentru aceasta categorie de drepturi nu beneficiaza de stimulentul de insertie mentionat la categoria precedenta.

Normele prevad ca beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, urmatoarele persoane:
– oricare dintre parintii firesti ai copilului
– oricare dintre sotii carora li s-a/s-au incredintat copilul in vederea adoptiei sau au adoptat copilul;
– persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;
– asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;
– persoana care a fost numita tutore.

Concediul, indemnizatia lunara si stimulentul de insertie se acorda pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primele 3 situatii de adoptie astfel cum au fost stabilite de ordonanta.

Alocatia de stat pentru copii, in cuantum de 200 lei se cuvine pentru fiecare copil pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute in norme, care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

Concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.

In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului ori, dupa caz, de copia actului constatator al nasterii sau a extrasului de nastere, precum si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita.

Stimulentul de insertie se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.

Daca persoana indreptatita, in perioada in care beneficiaza de stimulentul de insertie, doreste sa i se acorde concediul fara plata, pe aceasta perioada, precum si la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie.

Alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si de certificatul de nastere sau, dupa caz, de actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, in original si in copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de actele doveditoare prevazute de lege pentru solicitarea acestui drept.

Cererile in vederea acordarii drepturilor prevazute de ordonanta , insotite de documentele justificative depuse de persoanele indreptatite la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, se transmit de catre primar la agentia judeteana pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti,.

Solicitarea drepturilor se solutioneaza prin decizie emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale.