Salarizare – deducere personala

Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pâna la 1.000 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere – 250 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere – 350 lei;

– pentru contribuabilii care au doua persoane în întretinere – 450 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere – 550 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere – 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

(3) Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.
Norme metodologice cod fiscal
Art. 56

88. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, în limita venitului realizat.

Deducerea personala este stabilita în functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate în întretinerea acestuia.

89. Obligatia stabilirii persoanelor aflate în întretinerea contribuabilului în functie de care se atribuie deducerea personala este în sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.

90. Pentru ca o persoana sa fie în întretinere, aceasta trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– existenta unor raporturi juridice între contribuabil si persoana aflata în întretinere;

– persoana fizica întretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar.

Persoana aflata în întretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a carui întretinere se afla.

91. Sunt considerate persoane aflate în întretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pâna la gradul al doilea inclusiv.

92. În sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, în categoria “alt membru de familie aflat în întretinere” se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv.

93. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:

– rude de gradul întâi, cum ar fi: parinti si copii;

– rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.

94. Sunt considerate persoane aflate în întretinere militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de învatamânt militare si civile, peste vârsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 250 lei lunar.

95. Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.

96. Copilul minor este considerat întotdeauna întretinut, cu exceptia celor încadrati în munca, indiferent daca se afla în unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si în unitati de învatamânt, inclusiv în situatia în care costul de întretinere este suportat de aceste unitati. În acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 250 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat în întretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda integral unuia dintre parinti, conform întelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.

Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul de a fi preluat în întretinere revine parintelui caruia i-a fost încredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform întelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restrânse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la întretinerea lui prin plata unei pensii de întretinere. Plata unei pensii de întretinere nu da dreptul la preluarea în întretinere a copilului, parintelui obligat la aceasta plata.

Pentru copilul minor primit în plasament sau încredintat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoana în întretinere pentru acest copil se acorda:

– persoanei care l-a primit în plasament sau careia i s-a încredintat copilul;

– unuia dintre sotii care formeaza familia careia i-a fost încredintat sau i-a fost dat în plasament copilul, conform întelegerii dintre acestia.

Pentru copiii aflati în întretinerea unei familii, dreptul de a fi luat în întretinere se acorda unuia dintre parinti, conform întelegerii dintre acestia. Astfel, în situatia în care într-o familie sunt mai multi copii aflati în întretinere, acestia vor fi preluati în întretinerea unuia dintre parinti conform întelegerii dintre parti. În aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati în întretinere de fiecare sot/sotie.

Nu se acorda dreptul de a prelua în întretinere urmatoarelor persoane:

– parintilor ai caror copii sunt dati în plasament sau încredintati unei familii ori persoane;

– parintilor copiilor încredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, în cazul în care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.

Copilul minor cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani, încadrat în munca în conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie în care parintii nu mai au dreptul de a-l lua în întretinere, întrucât deducerea personala se acorda o singura data.

97. Verificarea încadrarii veniturilor acestor persoane în suma de 250 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata în întretinere.

98. În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate în întretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata în întretinere cu suma de 250 lei lunar, astfel:

a) în cazul în care persoana aflata în întretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întretinuta rezulta din însumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate într-o luna;

b) în cazul în care venitul este realizat sub forma de câstiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competitii, dividende, dobânzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata în întretinere se determina prin împartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pâna la sfârsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;

c) în cazul în care persoana întretinuta realizeaza atât venituri lunare, cât si aleatorii, venitul lunar se determina prin însumarea acestor venituri.

99. Daca venitul unei persoane aflate în întretinere depaseste 250 lei lunar, ea nu este considerata întretinuta.

În functie de venitul lunar al persoanei întretinute, platitorul veniturilor din salarii va proceda dupa cum urmeaza:

a) în situatia în care una dintre persoanele aflate în întretinere, pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala, obtine în cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar, platitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase în întretinere începând cu luna urmatoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor;

b) în situatia în care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale pentru persoana aflata în întretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub 250 lei lunar, platitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

100. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

– datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);

– datele de identificare a fiecarei persoane aflate în întretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).

În ceea ce priveste copiii aflati în întretinere, la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil.

101. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate în întretinere, cu exceptia copilului minor, trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

– datele de identificare a persoanei aflate în întretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

– datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

– acordul persoanei întretinute ca întretinatorul sa o preia în întretinere;

– nivelul si natura venitului persoanei aflate în întretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat în sere, în solarii amenajate si în sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;

– angajarea persoanei întretinute de a comunica persoanei care contribuie la întretinerea sa orice modificari în situatia venitului realizat.

Declaratiile pe propria raspundere depuse în vederea acordarii de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.

102. Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste persoanele aflate în întretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei întretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate în original si în copie, platitorul de venituri din salarii pastrând copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

103. Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influenta asupra nivelului reprezentând deducerea personala acordata si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat sa înstiinteze platitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii începând cu luna urmatoare celei în care s-a produs evenimentul.

104. În situatia în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, în sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

105. Deducerea personala nu se fractioneaza în functie de numarul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.

(4) În cazul în care o persoana este întretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform întelegerii între parti.

(5) Copiii minori, în vârsta de pâna la 18 ani împliniti, ai contribuabilului sunt considerati întretinuti.

(6) Suma reprezentând deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal în care acestea au fost întretinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafata de peste 10.000 mp în zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp în zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis în misiune permanenta în strainatate, potrivit legii.