Acte necesare

Documentele necesare ulterior inregistrarii fiscale sunt urmatoarele :

  • declaratie de inregistrare fiscala mentiuni-formular 010,
  • Anexa nr 2 la declaratia de mentiuni din acelasi Ordin,
  • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sa rezulte ca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social/sediu secundar,
  • copii de pe documentele de detinere legala a spatiului cu destinatie sediu social si/sau sediu secundar,
  • copia certificatului de inregistrare emis de Registrul Coemrtului,
  • copii legalizate ale actelor de identitate pentru administratori si asociati,
  • certificat constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare.