Angajare – solicitare examen medical

FIŞA

de solicitare a examenului medical la angajare

 

Subsemnatul/a………………………………………angajator la societatea comercială SC………………., localitatea…………., str. …………….nr. ……., sector …… tel.: ……..fax: …………. , Cod CAEN ……. şi domeniu de activitate …………………….

solicit examen medical de medicina muncii pentru:

  • ANGAJARE
  • CONTROL MEDICAL PERIODIC
  • ADAPTARE
  • RELUAREA MUNCII
  • SUPRAVEGHERE SPECIALĂ
  • LA CERERE
  • SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ
  • ALTELE

conform legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în vigoare pentru:

domnul/doamna………………………………………………………………………………..,născut/ă la data de : ………………………………………. CNP:…………………………………………………, având  profesia/ocupaţia de………………………………………….. şi  care urmează a fi/este angajat în funcţia: …………………………………………….. la locul de muncă: ……………………………………………… (denumirea agentia, cod agentie) din secţia ……………………………………..(casierie, curatenie, etc)

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de identificare a factorilor de risc  profesional, anexată prezentei cereri.

Data:                                                               Semnătura şi ştampila angajatorului:

…………………                                                    ……………………………………………………….