Bilant 2011

Evo Conta informeaza contribuabilii ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46/19.01.2012 a fost publicat OMFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP), prin care au fost aduse o serie de precizari referitoare la întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011 si a raportarilor anuale la 31 decembrie 2011.

În documentarul fiscal de mai jos, prezentam o sinteza a acestui act normativ.

Prevederi cu caracter general

Potrivit acestor reglementari entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa întocmeasca si sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Acesti contribuabili întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entitati se depun la unitatile teritoriale ale MFP si vor fi însotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Entitatile care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Persoanele juridice fara scop patrimonial întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului în conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitatile la unitatile teritoriale ale MFP vor fi însotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la sfârsitul exercitiului financiar nu întocmesc situatii financiare anuale, acestea depun o declaratie în acest sens, pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale MFP, care va cuprinde toate datele de identificare a entitatii: denumirea completa, conform certificatului de înmatriculare; adresa si numarul de telefon; numarul de înregistrare la registrul comertului; codul fiscal/codul unic de înregistrare; capitalul social.

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, înscrise în Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, ce acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii cu plata, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40, în formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare în domeniul contabilitatii.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de BNR au în vedere, la întocmirea situatiilor financiare anuale, pe lânga reglementarile aplicabile acestora si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Important! Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale MFP, o raportare anuala.

Cerinte privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

1. Pentru entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime, si anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta – 7.300.000 euro si numar mediu salariati – 50, întocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilant, cod 10, cont de profit si pierdere, cod 20, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi însotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise pe o piata reglementata întocmesc situatii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau de numarul mediu de salariati

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate întocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilant prescurtat, cod 10, cont de profit si pierdere, cod 20, note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, aceste entitati pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însotite de formularele „Date informative”, cod 30 si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Entitatile nou-înfiintate pot întocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exercitiu financiar de raportare sa analizeze indicatorii determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent si indicatoriideterminati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent si sa întocmeasca situatii financiare anuale în functie de criteriile de marime înregistrate.

Atentie! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de marime prevazute de OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercitiului financiar.

Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei si se semneaza atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii

Situatiile financiare anuale, raportul consiliului de administratie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale MFP în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege se pot depune la registratura unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind îmbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea în vedere si prevederile HGR nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

2. Pentru entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Entitatile care în exercitiul financiar precedent au îndeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 auro inclusiv si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind bilant simplificat, cod 10, si cont de profit si pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor însotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Încadrarea în criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, încheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Aceste entitati utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.

De asemenea, entitatile care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglemntarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul implificat de contabilitate.

Situatiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, precum si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatilor respective.

Situatiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administratie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale MFP în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege se pot depune la registratura unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea în vedere si prevederile HGR nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP sunt urmatoarele:

– pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

– pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Subunitatile din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate depun situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pâna la 31 decembrie, nu întocmesc situatii financiare anuale si situatii financiare anuale simplificate si vor depune, la unitatile teritoriale ale MFP, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisa a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica îsi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi însotite de raportul administratorilor.

Situatiile financiare anuale întocmite de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic si al situatiilor financiare anuale simplificate întocmite de entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se întocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta,

Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de MFP si poate fi procurat direct de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe websiterile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii, din prima pagina, meniul superior;

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta într-un fisier .pdf având atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .zip.