Angajarea cetatenilor straini in Romania

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut

Angajarea cetatenilor straini in Romania

evoCONTA
Publicat în salarizare · 11 Ianuarie 2022
Tags: AngajareacetatenilorstrainiinRomania
Potrivit  legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are  cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau  al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în România, și în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:
- lucrător permanent  - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract  individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;
- lucrător stagiar  - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de  angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care  urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă, care participă  pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată,  în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale sau obţinerii unei  calificări profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor  lingvistice şi culturale;
- lucrător au pair -  străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum  aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele  şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare  şi de îngrijire a copiilor;
- lucrător sezonier  –- străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ,  dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat  în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe  durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de  angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de  succesiunea anotimpurilor;
- lucrător transfrontalier  - străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi  care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în  muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu  contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată  determinată;
- lucrător înalt calificat  - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă  înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată  sau pe durată determinată de cel puţin un an;
- lucrător detaşat  – străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită  într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă  valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei  întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de  la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un  contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul  României;
-lucrător ICT  -persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii- străinul care  locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de  detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi  companii;
- personal cu calificare specială  - profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care  desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de  cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior  acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de  educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul  administraţiei publice centrale;
Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:
i. obţinerea avizului de angajare;
ii. obţinerea unei vize de lungă şedere;
iii. obţinerea dreptului de şedere;
iv. eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă / în scop de detaşare.
i. Obținerea avizului de angajare
În  România, angajarea cetățenilor străini se realizează în baza avizului  de angajare, solicitat de angajator și eliberat de Inspectoratul General  pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale.
Nu  este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă  pe teritoriul României a străinilor aparținând următoarelor categorii:
a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;
b)  străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice  sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în  instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România,  în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere  temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică,  şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului  educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi  artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului  ministrului culturii;
c)  străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi  temporare solicitate de ministere ori de alte autorităţi ale  administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi  administrative autonome;
d)  străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau  sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în  străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română  care fac dovada în acest sens;
e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
f)  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea  familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;
g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;
h)  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit  prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i)  străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat  în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept  de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai  unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute  la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;
k)  solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la  piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în  România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în  procedura de determinare a unei forme de protecţie;
l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;
m)  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă,  încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de  muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator,  cu contract individual de muncă cu timp parţial;
n)  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru activităţi  religioase care urmează să fie încadraţi în muncă pe teritoriul  României, în cadrul unităţilor de cult.
Străinii  titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi  încadraţi în muncă pe teritoriul României numai cu contract individual  de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
Străinii  titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi  în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă  întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt  angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă  cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
Pentru  ca unui angajator să i se elibereze documentul care atestă dreptul său  de a încadra un străin pe o anumită funcție, respectiv Avizul de  angajare, trebuie îndeplinite condiţii generale şi condiţii speciale în  funcţie de tipul de lucrător, expres prevăzute de lege, astfel:
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un angajator pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:
a)  este persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere  individuală care desfăşoară pe teritoriul României activităţi  compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a  străinului;
b) are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
c)  nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul  muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie,  prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi  completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal;
d)  nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă,  art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul  muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori  potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.  905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în  ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii.
e)  contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de  muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost  epuizat;
f)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă  îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi  h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a  intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători permanenți
Avizul  de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în  vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de  muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.  Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în  condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de  angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul  de muncă respectiv.
Pentru  obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenți,  angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciale:
a)  a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un  cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii  Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al  Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de  şedere pe termen lung pe teritoriul României. Acest lucru se atestă prin  prezentarea de către angajator a următoarelor documente:
a) organigrama, cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;
b)  adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de  muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii  cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de  muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional;
c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
d)  copia procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei  realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a  publicării anunţului prevăzut la lit. c), precum şi faptul că străinul  pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă  vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă  în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui  loc de muncă.
b)  intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de  muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Dovada  îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea unei copii a  ofertei ferme de angajare;
c)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de  muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de  legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are  antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o  desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiei  speciale se face prin prezentarea următoarelor documente:
- curriculum vitae al străinului;
- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;
-  cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare  juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă,  tradus şi legalizat în condiţiile legii.
Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători stagiari
Avizul  de angajare pentru lucrători stagiari se eliberează exclusiv  angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui  străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul  obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii  profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi  culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari sunt următoarele:
a)  angajatorul a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea  efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui  stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a  unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al  dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Dovada  îndeplinirii condiției speciale se face cu dovada publicării într-un  cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru  încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului și cu copia  procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea  selecţiei realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării  stagiului, precum şi faptul că străinul pe care angajatorul  intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte  condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate  prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.
b)  angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pentru  efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei  calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale,  precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale.  Îndeplinirea acestei condiții se realizează prin copia ofertei ferme de  angajare și copia contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se  încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă.
c)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă  deţine o diplomă de absolvire a învăţământului superior obţinută în  ultimii doi ani care precedă data cererii sau participă la un ciclu de  studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome şi nu are  antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o  desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiției  speciale se face prin:
a) curriculum vitae al străinului;
b) copiile documentelor de studii, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
c)  cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare  juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă,  tradus şi legalizat în condiţiile legii.
Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri
Avizul  de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în  vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de  muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o  activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor.
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sunt următoarele:
a)  angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract  individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a  presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea  anotimpurilor. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin  prezentarea unei copiii a ofertei ferme de angajare, care să precizeze,  în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de  muncă aplicabil:
a) locul şi felul muncii;
b) durata contractului;
c) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia;
d) programul de lucru pe săptămână sau lună;
e) durata tuturor concediilor plătite;
f) data începerii activităţii, dacă este posibil;
g) alte condiţii de muncă relevante.
b)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de  muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională,  experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în  vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă. Dovada îndeplinirii  condiţiei speciale se face prin prezentarea de către angajator a  următoarelor documente:
a) curriculum vitae al străinului;
b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul.
La curriculum vitae al străinului se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente:
a)  atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de  muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile  prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de  instituţii de învăţământ acreditate în România;
b)  copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în  afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa  profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
c)  copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat  membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării  locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii,  atunci când este cazul.
Lista  sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de  succesiunea anotimpurilor se stabileşte, prin raportare la Clasificarea  activităţilor din economia naţională, prin hotărâre a Guvernului, la  propunerea Ministerului Afacerilor Interne - A se vedea Hotărârea  Guvernului nr. 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind  activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor.
În  cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea  lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare  trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului  privind asigurarea condiţiilor de cazare de natură să asigure un nivel  de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii  preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul  este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din  România unde urmează a fi asigurată cazarea.
În  cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost,  condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat  lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare  trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere care să facă dovada  că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe  teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în  schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport  cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea  cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.
Atunci  când se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus în  cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează  că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză.
Pentru  străinul care a lucrat ca sezonier la angajatorul la care a desfăşurat  aceeaşi activitate cel puţin o dată în ultimii 5 ani, în vederea  eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă nu este  necesară depunerea documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor  speciale, dacă străinul a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul  României la încetarea contractului individual de muncă anterior.
Încadrarea în muncă a lucrătorilor au pair
Avizul  de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului,  membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin  cu contract individual de muncă cu normă parţială pe durată de cel mult  un an, pentru a presta activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a  copiilor.
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători au pair sunt următoarele:
a) străinul să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;
b)  angajatorul, membru al familiei-gazdă, îşi asumă răspunderea pentru ca,  pe întreaga durată a şederii străinului pe teritoriul României, să  asigure cheltuielile de întreţinere, cazare şi asigurare socială de  sănătate;
c) străinul a absolvit o formă de învăţământ secundar inferior;
d)  angajatorul, membru al familiei-gazdă, să aibă altă cetăţenie decât  străinul pentru care solicită eliberarea avizului de angajare pentru  lucrătorul au pair şi să nu aibă legături de familie cu acesta.
Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători transfrontalieri
Avizul  de angajare pentru lucrători transfrontalieri se eliberează  angajatorului în vederea încadrării în muncă într-o localitate de  frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu  normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, a unui  străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi  care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Contractul  individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile  prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători transfrontalieri sunt următoarele:
a)  angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de  frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu  normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin,  cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care  locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Dovada îndeplinirii  acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a  următoarelor documente:
   - copia ofertei ferme de angajare;
   - copia documentului de identitate, valabil, al străinului.
b)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de  muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de  legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi  nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează  să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor  speciale menționate se face prin prezentarea următoarelor documente:
a) curriculum vitae al străinului;
b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;
c)  cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare  juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă,  tradus şi legalizat în condiţiile legii;
d)  copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte  faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe  locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională  şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru  ocuparea acelui loc de muncă.
Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificaţi
Avizul  de angajare pentru lucrători înalt calificaţi se eliberează exclusiv  angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui  străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de  muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată  determinată de cel puţin un an. Contractul individual de muncă pe  perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul  muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători înalt calificaţi sunt următoarele:
a)  angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de  muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă  pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an şi  să îi plătească un salariu de cel puţin două ori câştigul salarial  mediu brut.
Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare.
b)  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de  muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională,  experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în  vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are  antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o  desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor  speciale menționate se face prin prezentarea de către angajator a  următoarelor documente:
   - curriculum vitae al străinului;
   - documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;
    - cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare  juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă,  tradus şi legalizat în condiţiile legii.
La curriculum vitae al străinului se ataşează unul dintre următoarele documente:
a)  atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Ministerul Educaţiei  Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau  diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de  unităţi/instituţii de învăţământ acreditate în România, care fac dovada  calificării din învăţământul postliceal sau superior, atât în cazul  profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;
b)  documentele care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al  Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel  de cunoştinţe comparabil cu calificările din învăţământul postliceal sau  superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării  locului de muncă vacant, numai în cazul profesiilor reglementate.
Legislația  din România prevede situații speciale în care se poate elibera avizul  de angajare pentru cetățenii străini, fără îndeplinirea condițiilor  generale și/sau speciale.
ii. Eliberarea vizei de lungă ședere
Viza  română poate fi acordată străinilor, la cerere, în condițiile prevăzute  de legislația în vigoare. Cererea de viză se depune la misiunile  diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a  căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar  în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile  consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se  află legal.
Viza  de lungă ședere în scop de muncă/desfășurare de activități  profesionale/pentru detașare se eliberează în baza avizului de angajare  obținut de angajatorul din România pentru respectivul cetățean străin.
Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale.
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă  se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul  României. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care  urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în  baza unui contract individual de muncă în condiţiile legii.
Viza de lungă şedere pentru detaşare
Viza  de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor calificaţi,  angajaţi ai unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care  urmează să desfăşoare activităţi în muncă pe teritoriul României, în  condiţiile legii.
iii. Dreptul de ședere temporară
Dreptul  de ședere temporară, respectiv prelungirea dreptului de ședere  temporară se acordă străinului în scop de muncă sau pentru activități  profesionale, pe perioadă determinată, cu obligația îndeplinirii unor  condiții expres prevăzute de lege.
Dreptul  de şedere temporară în scop de muncă se prelungește în situația în care  străinul respectiv prezintă un contract individual de muncă cu normă  întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor,  din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului  salarial minim brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul  trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu  brut.
Dreptul  de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă  egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai  mult de un an.
Străinilor,  lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere  temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de  valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2  ani.
Străinilor,  lucrători sezonieri, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în  scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a  contractului de muncă plus 5 zile, fără a depăşi o durată totală de  şedere pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier de 180 de  zile în decursul oricărei perioade de 365 de zile precedente fiecărei  zile de şedere a străinului pe teritoriul României în calitate de  lucrător sezonier.
Prelungirea  ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă  fără îndeplinirea condiţiilor privitoare la câștigul salarial menționat  mai sus pentru întreaga perioadă în care străinul beneficiază de  indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind  sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de  muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă  raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea  perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a  UE, documentul rămâne valabil până la expirarea perioadei pentru care a  fost eliberat, dar nu mai mult decât perioada în care străinul  beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr.  76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu mai mult de  90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă  străinul nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
iv. Eliberarea permiselor de şedere
Străinului  căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere  în România i se eliberează de către Inspectoratul General pentru  Imigrări un permis de şedere, după cum urmează:
- permis unic – document de identitate care atestă dreptul de şedere și de muncă pe teritoriul României;
-  Cartea albastră a UE se eliberează străinului căruia i s-a prelungit  dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător  înalt calificat sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără  obligativitatea obţinerii unei vize;
-  permis de şedere în scop de detaşare - document de identitate care  atestă dreptul de şedere și de muncă în baza detașării pe teritoriul  României;
-  permis ICT- permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiași  companii - document de identitate care atestă dreptul de şedere și de  muncă în calitate de lucrător ICT pe teritoriul României;
-  permis mobile ICT - permis pentru persoana transferată în cadrul  aceleiași companii - document de identitate care atestă dreptul de  şedere și de muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe  termen lung pe teritoriul României.
Titularul  permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa  documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor  autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.
evoCONTA
©  2008
Înapoi la cuprins