Info Fiscal 31/2022 – Modificare Formular 208 și alte prevederi fiscale

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut

Info Fiscal 31/2022 – Modificare Formular 208 și alte prevederi fiscale

evoCONTA
Publicat în contabilitate · 20 Iunie 2022
Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1081 din 7 iunie 2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022).
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (Monitorul Oficial nr. 593 din 17 iunie 2022).
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85 din 16 iunie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal (Monitorul Oficial nr. 594 din 17 iunie 2022).

Precizări suplimentare:
1. OPANAF 1081/2022 – MODIFICARE FORMULAR INFORMATIV 208
Prin Legea nr. 301/2021 și Ordonanța Guvernului nr. 11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal:
 • obligația declararii tranzacţiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art. 111 alin. (1) din Codul fiscal (450.000 lei);
 • modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacţiei declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.
 • Având în vedere modificările legislative menționate mai sus s-a impus modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016, cu modificările ulterioare.
 • Principalele modificări sunt:
 • introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute;
 • eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.
 • Ordinul a fost elaborat și cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
 • Noul formular se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022 (primul termen de depunere 25 iulie 2022).
  2. OUG 80/2022 – SUSPENDARE OCUPARE POSTURI VACANTE
  În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 şi data de 31 decembrie 2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice, cu excepţia posturilor unice.
 • Prin post unic se înţelege: a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţii stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică; b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.
 • Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor sau examenelor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
  3. OUG 85/2022 – DIVERSE MODIFICĂRI FISCALE
  MODIFICĂRI O.G. 6/2019 – RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR RESTANTE
  În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 (anterior data era 31 decembrie 2020) şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.
 • Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.
 • Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 • Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
 • Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 iulie 2023, sub sancţiunea decăderii.
 • Debitorii îşi pot restructura obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii, existente în evidenţa organului fiscal local, în vederea recuperării. Procedura de aplicare se aprobă prin hotărâre a autorităţilor deliberative existente la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
 • Au fost stabilite totodată prevederi tranzitorii pentru debitorii care au depus deja notificare sau cerere de restructurare.
  MODIFICĂRI CODUL VAMAL
  A fost redefinită infracțiunea de contrabandă, prin completare cu noi prevederi.
  MODIFICĂRI CODUL FISCAL
  A fost prelungită aplicarea măsurilor de simplificare TVA pentru operațiunile descrise la art. 331 alin. (2) lit. c) - f) şi i) - l) până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv (aplicarea măsurilor expira pe data de 30 iunie 2022).
 • Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. k) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române şi de poliţiştii locali.
 • A fost completată infracțiunea de deținere a produselor accizabile fără a fi marcate sau cu marcaje neconforme, fiind incriminată și comercializarea pe teritoriul României a unor astfel de produse, peste anumite limite cantitative.
 • Totodată, a fost înăsprită și pedeapsa pentru faptele de mai sus, aplicându-se pedeapsa cu închisoarea de la 2 ani la 7 ani (anterior era de la un an la 5 ani).
  LOTERIA BONURILOR FISCALE
  Au fost abrogate o serie de articole (loteria fiind practic desființată) și a fost stabilit că sumele aferente plăţii premiilor suspendate se achită de către Ministerul Finanţelor în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale.
  Sursa AJFP Dambovita  evoCONTA
  ©  2008
  Înapoi la cuprins