Contabilitate – certificat atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice se elibereaza de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii in vederea atestarii modului de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in urmatoarele situatii:
– la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa si vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice;
– in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal, conform procedurii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice cuprinde trei sectiuni, respectiv: sectiunea A „Obligatii de plata”, sectiunea B „Alte mentiuni”, sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”.

Sectiunea A cuprinde obligatiile de plata restante pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare si obligatii fiscale accesorii.

Prin obligatii de plata restante se intelege obligatiile de plata exigibile existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberate in primele 5 zile lucratoare ale lunii mentioneaza creantele fiscale exigibile, existente in sold la sfarsitul lunii anterioare lunii de referinta si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Sectiunea B cuprinde mentiuni privind:
– actul prin care s-au acordat inlesniri la plata, dupa caz, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
– planul de reorganizare judiciara aprobat de catre judecatorul sindic, precum si cuantumul obligatiilor cu termene de plata viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciara;
– cerere de restituire si/sau compensare in curs de solutionare si cuantumul sumelor ce fac obiectul acesteia;
– decontul de TVA cu sume negative si optiune de rambursare, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
– cereri de compensare atipice, precum si cuantumul sumelor ce au facut obiectul acestora; – alte mentiuni.

La sectiunea C se vor mentiona diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B si totalul obligatiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni.

Atentie! Informatiile din sectiunea C se vor completa doar daca solicitantul certificatului de atestare fiscala mentioneaza expres acest lucru in cererea sa.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice sumele reprezentand creante fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, precum si sumele reprezentand amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice se vor solutiona in maximum 5 zile lucratoare de la inregistrare, cu exceptia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare inregistrate la alte organe fiscale, care se vor solutiona in maximum 10 zile lucratoare de la inregistrare.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice se intocmeste in 3 exemplare, din care:
– doua exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor imputernicite de acesta, in baza cererii depuse la organul fiscal;
– al treilea exemplar original se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberarii acestuia. In perioada de utilizare contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscala ori de cate ori este nevoie, in copii legalizate, in conditiile legii.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor de timbru, conform reglementarilor legale in vigoare (2 lei ).

Important! Certificatul de atestare fiscala se utilizeaza si in cazul entitatilor fara personalitate juridica prevazute la art. 72 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355/27.05.2009.