Contabilitate – cod fiscal – modificari 08.2011

(I) – IMPOZIT PE PROFIT

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Optiunea pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate

Noile prevederi reglementeaza posibilitatea persoanelor juridice – societati comerciale, de a opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial începând cu 1 ianuarie 2013 (anterior termenul era 1 ianuarie 2012).
Fac exceptie de la aceasta prevedere:
– societatile comerciale bancare care aplica obligatoriu acest sistem de declarare si plata;
– organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura care declara si platesc impozit pe profit anual pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;
– persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica, persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna, persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridica.
Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita, si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit se comunica organelor fiscale teritoriale pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit

Începând cu anul fiscal 2012, se modifica termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului urmator la 25 martie, inclusiv, a anului urmator.
De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimina posibilitatea unor categorii de contribuabili platitori de impozit pe profit sa definitiveze închiderea exercitiului financiar anterior, sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent, pâna la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator).
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor Titlului II „Impozit pe profit” aplicabile pâna la data de 31 decembrie 2011.

Cheltuieli deductibile

Începând cu 5 septembrie 2011, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizarii de venituri si:
–  cheltuielile  efectuate  de  operatorii  economici  cu evaluarea/ reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale,  primite  în  administrare/ concesiune,  dupa  caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare  a dreptului de proprietate;
– cheltuielile efectuate de operatorii economici cu înscrierea  în cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite în administrare/ concesiune,  dupa  caz,  cheltuieli  efectuate  la  solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.

(II) – IMPOZITUL PE VENIT

Venituri neimpozabile

De la 5 septembrie 2011, s-au introdus în categoria veniturilor neimpozabile prevazute la art. 42 alin. a) pe lânga ajutoare, indemnizatii si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, si  cele din fonduri externe nerambursabile.
De asemenea, de la aceeasi data, vor intra în categoria veniturilor neimpozabile la momentul înstrainarii si bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrarii care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (bunuri mobile din patrimoniul personal).

Reglementarea impunerii veniturilor realizate din fiducie

Fiducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcatuiesc o masa patrimoniala autonoma, distinct de celelalte drepturi si obligatii din patrimoniile fiduciarilor.
Potrivit noilor reglementari, începând cu 1 octombrie 2011, remuneratia fiduciarului contribuabil, notar public sau avocat, primita pentru administrarea masei patrimoniale, constituie venit din activitatea adiacenta si se  supune  impunerii  cumulat  cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activitati independente” din Codul Fiscal.

Deducerea contributiilor sociale obligatorii

Începând cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit de 10% retinuta la veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuala; vânzarea bunurilor în regim de consignatie; activitati desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activitati desfasurate în baza contractelor/ conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, se aplica la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit Titlului IX indice 2 „Contributii sociale obligatorii”.

Obligativitatea platii impozitului pe venituri din salarii si a contributiilor sociale

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea platii impozitului pe venituri din salarii pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:
a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pâna la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
Concomitent, plata contributiilor sociale individuale si celor datorate de angajator calculate si retinute se vireaza la bugetul asigurarilor sociale pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.

Obligatia depunerii formularului 112 la trimestru

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea de depunere a formularului 112 la trimestru pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre urmatoarele categorii de contribuabili:
a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pâna la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
Începând cu anul 2012, contribuabilii obligati la depunerea trimestriala a formularului 112, pot opta pentru depunerea formularului 112 lunar,daca fac optiunea pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.
De asemenea, contribuabilii care au optat pentru depunerea lunara a formularului 112 pot trece la regimul de declarare trimestriala începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus optiunea.
Depunerea trimestriala consta în completarea si depunerea câte unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.
Atentie! Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile 112 depuse pentru fiecare luna din anul anterior iar veniturile totale se stabilesc pe baza informatiilor cuprinse în situatiile financiare ale anului anterior.
Contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a formularului 112 si au situatii în care unor salariati le înceteaza calitatea de asigurati vor depune formularul 112 pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit încetarea calitatii de asigurat. Pentru restul perioadei ramase din trimestru, formularul se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.
Entitatile prevazute mai sus, cu exceptia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si persoanelor fizice care exercita profesii libere, precum si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, care au salariati si se înfiinteaza în cursul anului, aplica regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiintarii, daca odata cu declaratia de înregistrare fiscala, declara ca în cursul anului estimeaza un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv si realizeaza un venit total de pâna la 100.000 euro.

Depunerea D 112 pentru trimestrul IV 2011

Contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a formularului 112 pentru trimestrul IV 2011 pot opta pentru depunerea lunara a formularului daca depun declaratia privind optiunea pâna la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Optiunea de a stabili venitul net anual în sistem real

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.
Începând cu 1 ianuarie 2012, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reînnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.
Optiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercita prin completarea declaratiei de venit estimat cu informatii privind determinarea venitului net anual în sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pâna la data de 31 ianuarie, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfasurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitatii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Fise fiscale

De la 1 ianuarie 2012, se vor elimina fisele fiscale pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data. Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, exista obligatia completarii si depunerii fiselor fiscale pâna în ultima zi a lunii februarie a anului 2012, de catre angajatori.
De asemenea, prin noul act normativ, s-a stabilit obligativitatea platitorilor de venituri din salarii de a elibera, la cererea contribuabilului un document care sa cuprinda informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Acest document nu este un formular tipizat.

Termene de depunere a declaratiilor

Începând cu 1 ianuarie 2012, s-a reglementat un singur termen de depunere pentru Declaratia 205. Astfel, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent pâna în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anterior, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului (dividende, dobânzi, lichidare, premii si jocuri de noroc, pensii, activitati agricole, alte venituri) depuneau formularul 205 pâna la 30 iunie.
De asemenea, de la aceeasi data, s-au modificat termenele de declarare a veniturilor realizate din:
– activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, din transferul titlurilor de valoare altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, operatiuni de vânzare cumparare de valuta la termen, prin formularul 200, de la 15 mai la 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
– strainatate, prin formularul 201, de la de la 15 mai la 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

Impunere la norma de venit

Începând cu 1 ianuarie 2012, contribuabilii care desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri în regim de taxi, care în anul 2011 au fost impusi în sistem real conform art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, vor avea posibilitatea sa opteze pentru determinarea venitului la norma de venit, optiune care se va face prin completarea formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat” pâna la 31 ianuarie 2012.

Impunerea nerezidentilor

De la 1 octombrie 2011, în categoria veniturilor impozabile obtinute din România de nerezidenti s-au introdus si veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operatiunii de fiducie. Veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decât remuneratia acestuia, sunt stabilite în functie de natura venitului respectiv si supuse impunerii conform prevederilor titlurilor: II – „Impozit pe profit”, III – „Impozit pe venit” si V – „Impozit pe veniturile realizate din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România”.
Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.
De retinut! Începând cu 1 ianuarie 2012, se modifica termenul de depunere al Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu retinere la sursa/venituri scutite pe beneficiari de venituri nerezidenti de la 30 iunie la ultima zi a lunii februarie.

(III) – TVA

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Faptul generator pentru prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, intervine la data  la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, în functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari.
Potrivit noilor prevederi, începând cu 05 septembrie 2011 se elimina limita maxima de decontare pentru aceste servicii, de 1 an de zile prevazuta pâna la aceasta data.

Termenul de depunere al D 390 VIES

Noul act normativ modifica termenul de depunere al declaratiei recapitulative 390 începând cu declaratia aferenta lunii august 2011, de la 15 la 25 ale lunii urmatoare.

Operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa

Tot de la 5 septembrie 2011, sunt individualizate deseurile si materiile prime secundare pentru care se aplica  taxarea inversa prevazuta la art. 160 alin. a) respectiv:
– livrarea de deseuri feroase si neferoase, deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constând în hârtie, hârtie cartonata si carton, material textil, cauciuc si plastic, cioburi de sticla si sticla;
– livrarea materialelor mentionate mai sus, dupa prelucrarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri.

(IV) – IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Impozitul pe cladiri
În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între:
a) 10 si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, fata de 5 si 10%).
b) 30 si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.
Cota impozitului pe cladiri prevazuta mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul carora cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25 si 1,50%, inclusiv.
La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul pe cladirile cu destinatie turistica

Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii.
Sunt exceptate de la prevederile mentionate anterior structurile care au autorizatie de construire în perioada de valabilitate daca au început lucrarile în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.
De retinut! Impozitele pe cladiri si pe terenurile acestora se reduc cu 50% numai pentru acele imobile situate pe litoralul Marii Negre detinute de persoane juridice si care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.

Declararea cladirilor

Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Noi modalitati de stabilire a datei dobândirii cladirii

Atât în cazul persoanelor fizice, cât si în cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobândirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
a) pentru cladirile executate integral înainte de expirarea termenului prevazut în autorizatia de construire, data întocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut în autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de receptie în termenul prevazut de lege;
c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut în autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, în conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, în speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se întocmeste la data expirarii termenului prevazut în autorizatia de construire, consemnându-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata în raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.
Declararea cladirilor în vederea impunerii si înscrierea acestora în evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin în proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

Taxa hoteliera

Cota taxei hoteliere aplicata la tarifele de cazare este de 1% (fata de 0,5 – 5%) din valoarea totala a cazarii/ tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului si se încaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea în evidenta a persoanelor cazate.

Impozitarea contractelor de fiducie

Începând cu 1 octombrie 2011, vor fi supuse impozitelor si taxelor locale persoanele fizice si juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil.

Scutiri si facilitati privind impozitul pe cladiri

Începând cu 1 octombrie 2011, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, întocmit în conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic în certificatul de performanta energetica, sau, dupa caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut în Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011.
Totodata, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal urmator în care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.