Contabilitate – corectare documente

Evo Conta readuce în atentia contribuabililor principalele aspecte privitoare la corectarea informatiilor înscrise în facturi sau alte documente care tin loc de facturi, prevazute la art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificarile si completarile ulterioare.

Corectarea informatiilor înscrise în facturi sau în alte documente care tin loc de factura

Documentul care tine loc de factura este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu obligatiile impuse de un acord sau tratat la care România este parte, care contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din CF.

Corectarea informatiilor înscrise în facturi sau în alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:
– în cazul în care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
– în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continând informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numarul si data documentului corectat.

În situatiile în care baza de impozitare a TVA se ajusteaza potrivit prevederilor prevazute la art. 138 din CF, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.

Daca o persoana impozabila a emis facturi aplicând regimul de taxare si ulterior intra în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143, 144 sau 144 indice 1 din CF, aceasta poate corecta facturile emise, conform prevederilor în care documentele au fost transmise beneficiarului, aplicând regimul de scutire corespunzator operatiunilor realizate.

Corectarea documentelor în cazul unei inspectii fiscale

Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori în ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie catre beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele si în conditiile stabilite la art. 145 – 147 indice 1 din CF.

Organele de inspectie fiscala vor permite deducerea taxei pe valoarea adaugata în cazul în care documentele controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din CF sau/si acestea sunt incorecte, daca pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.

Important!

Furnizorul/prestatorul are dreptul sa corecteze anumite informatii din factura care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) din CF, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natura sa modifice baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor ori nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, chiar daca a fost supus unei inspectii fiscale. Aceasta factura va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze înregistrari în decontul de taxa al perioadei fiscale în care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.

Furnizorii/prestatorii care emit facturi de corectie dupa inspectia fiscala, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) din CF, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzari într-o rubrica separata si vor fi preluate, de asemenea, într-o rubrica separata din decontul de taxa, fara a avea obligatia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata înscrisa în respectivele facturi.

Atentie!

Pentru a evita situatiile de abuz si pentru a permite identificarea situatiilor în care se emit facturi dupa inspectia fiscala, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor mentiona ca sunt emise dupa inspectia fiscala. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata înscrise în aceste facturi în limitele si în conditiile stabilite la art. 145 – 147 indice 1 din CF, taxa fiind înscrisa în rubricile din decontul de taxa aferente achizitiilor de bunuri si servicii. Emiterea facturilor de corectie nu poate depasi perioada prevazuta la art. 147 indice 1 alin. (2) din CF, respectiv 5 ani.

De retinut!

Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la art. 159 din CF se aplica numai de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelor care nu sunt înregistrate si nu au obligatia înregistrarii în scopuri de TVA în România, se aplica prevederile art. 155 alin. (11) din CF.
*
Baza legala: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.