Contabilitate – OUG 37/2011

Evo Conta informeaza contribuabilii ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificari si completari Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pe care le prezentam sintetic în articolul de mai jos.

I. Organizarea si conducerea contabilitatii

Potrivit noilor prevederi, urmatoarele categorii de contribuabili au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara în partida dubla si sa întocmeasca situatii financiare anuale:

– societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;

– institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;

– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului Civil;

Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum si subunitatile fara personalitate juridica din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie.

Subunitatile deschise în România de societati rezidente în state apartinând Spatiului Economic European nu au obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Statutul persoanelor fizice

Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii în partida simpla. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasari si plati si Registrul inventar.

În cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine acestora. În situatia în care contabilitatea este condusa în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie cu studii economice superioare, pe baza de contracte de prestari de servicii în domeniul contabilitatii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR) sau pe baza de contracte/conventii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Sistemul simplificat de contabilitate

Entitatile care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Încadrarea entitatilor în aceasta categorie se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, încheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României (BNR), valabil la data încheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Prin sistem simplificat de contabilitate se întelege un set de reguli privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Entitatile din aceasta categorie pot organiza si conduce contabilitatea proprie fie în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie cu studii economice superioare, pe baza de contracte de prestari de servicii în domeniul contabilitatii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, fie pe baza de contracte/conventii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea acesteia revenind acestor persoane fizice.

Alte precizari

Entitatile care conduc contabilitatea în partida dubla au obligatia sa întocmeasca balanta de verificare, cel putin la încheierea exercitiului financiar, la termenele de întocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa întocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit.

Entitatile care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. De asemenea, au obligatia sa asigure accesul autoritatilor fiscale la datele pastrate pe suporturi tehnice.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forta majora, în termen de 90 de zile de la constatarea încetarii acesteia.

II. Situatiile financiare anuale

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie sau de catre persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, precum si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

În cazul persoanelor care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si opteaza pentru sistemul simplificat de contabilitate, situatiile financiare anuale si raportarile contabile se întocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale în conformitate cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Acestea se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. În situatia în care institutiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de munca sau numite într-o functie publica, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

Situatiile financiare anuale, raportarile contabile si situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale MFP.

Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din România care apartin unor persoane juridice cu sediul în strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie pe propria raspundere în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecarui an calendaristic , la unitatile teritoriale ale MFP o raportare contabila anuala.

Atentie! MFP poate solicita entitatilor sa depuna, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale MFP o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului Finantelor Publice.

III. Contraventii si sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

1. Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie înregistrate în contabilitate si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei.

2. Nerespectarea reglementarilor emise de MFP, respectiv institutiile cu atributii de reglementare în domeniul contabilitatii (Banca Nationala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare) cu privire la:

– aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei;

– utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei;

– întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei;

– efectuarea inventarierii si se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei;

– întocmirea si semnarea situatiilor financiare anuale si, dupa caz a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei;

– depunerea în termenul legal la unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1.000 lei, daca perioada de întârziere este cuprinsa între 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei, daca perioada de întârziere este cuprinsa între 16 si 30 de zile lucratoare si cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei, daca perioada de întârziere depaseste 30 de zile lucratoare;

– întocmirea, semnarea si depunerea la MFP si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii si, dupa caz a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei;

– depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele respective nu au desfasurat activitate, respectiv a înstiintarii prin care persoanele juridice care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 200 lei.

3. Prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.

4. Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaratiei scrise a administratorului sau ordonatorului de credite prin care îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.

5. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a întocmi si de a publica situatiile financiare anuale si se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.

6. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a întocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 30.000 lei.

7. Nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 40.000 lei.

8. Nedepunerea, potrivit legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei.

9. Nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei.

În situatia în care institutiile publice nu depun situatiile financiare în termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii, MFP va bloca:

– deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;

– conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de catre personalul altor directii din cadrul MFP.