Contabilitate – rezerve legale

Legea nr. 31/ 1990

Art. 183. – (1) Din profitul societatii se va prelua, în fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pâna ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Codul fiscal

Art. 22. – (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

a) rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pâna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. În cazul în care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut în urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;

Norme metodologice:

50. Cota de 5% reprezentând rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate în contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la începutul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, dupa caz. În veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. c) din acelasi articol. Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza în functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si în functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. În situatia în care, ca urmare efectuarii unor operatiuni de reorganizare, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevazut de lege, nu este obligatorie.

Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

Art. 20. – Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoana juridica româna;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung reprezentând actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, înregistrate astfel, potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare; […]

Norme metodologice:

18. În sensul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dividendele de încasat/încasate de un contribuabil de la o persoana juridica româna, reprezinta venituri neimpozabile la data înregistrarii acestora în evidenta contribuabilului, potrivit reglementarilor contabile.Nota Indaco

19. În aplicarea prevederilor art. 20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, investitiile financiare pe termen lung reprezinta activele înregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile, constând în: actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari.

La data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii titlurilor de participare, sau a retragerii capitalului social detinut la o persoana juridica, precum si la data lichidarii investitiilor financiare, valoarea fiscala utilizata pentru calculul câstigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare, respectiv investitiile financiare, au avut-o înainte de înregistrarea diferentelor favorabile respective.

Codul fiscal:

[…]

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

[…]

Norme metodologice:

20. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit în perioadele anterioare, restituirea unor dobânzi si/sau penalitati de întârziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si altele asemenea.

Codul fiscal:

[…]

d) veniturile neimpozabile, prevazute expres în acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

Norme metodologice:

21. Contribuabilii pentru care prin acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevazut faptul ca profitul aferent anumitor activitati nu este impozabil sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru delimitarea veniturilor si a cheltuielilor aferente acestora. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau în calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati, în situatia în care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestora, dupa caz.

Codul fiscal:

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Art. 20/1. – (1) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

(a) dividendele primite de o persoana juridica româna, societate-mama, de la o filiala a sa situata într-un stat membru, daca persoana juridica româna întruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;

3. La data înregistrarii venitului din dividende, detine participatia minima mentionata la pct. 2, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica româna prin intermediul sediului sau permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridica româna îndeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3.

(b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, daca persoana juridica straina întruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una din formele de organizare prevazute la alin. (4);

2. în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;

3. plateste, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

5. la data înregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din România, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4. pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani. […]

Formula contabila:

129 = 106