Declaratia 112 – Documentar

Începând cu veniturile obtinute în luna octombrie 2011, Declaratia unica D112 se va depune trimestrial de anumite entitati, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

În acest context,  Evo Conta prezinta mai jos un documentar fiscal pe aceasta tema.

Categorii de contribuabili

Au obligatia de a depune trimestrial Declaratia unica:

– asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoanele juridice, cu exceptia institutiilor publice care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;

– persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercita profesii liberale, precum si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care în anul anterior au înregistrat venituri totale de pâna la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv.

Declarare si plata

Categoriile de platitori mentionate mai sus vor face plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. Primul termen trimestrial de depunere a Declaratiei si de plata a obligatiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili care au calitatea de angajator sau asimilata acesteia depunerea D112 se face lunar pâna la data de 25 inclusiv din luna urmatoare celei în care au fost realizate veniturile.

Depunerea trimestriala a declaratiei consta în completarea si depunerea a câte unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Însa, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care, potrivit legii, au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei, trebuie sa depuna declaratia 112 pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a intervenit încetarea calitatii de asigurat a unui beneficiar de venit. Astfel, daca a încetat calitatea de asigurat în prima luna din trimestru, se depune declaratia aferenta acestei luni, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, iar declaratiile aferente lunilor 2 si 3 din trimestru se depun pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului. În cazul în care încetarea calitatii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaratia pentru prima luna a trimestrului, cât si cea pentru luna a doua, pâna la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmând ca dupa încheierea trimestrului, sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. În cazul în care încetarea calitatii de asigurat are loc în luna a treia a trimestrului, declaratiile aferente întregului trimestru se depun pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului.

Alte obligatii declarative

Contribuabilii care au obligatia, potrivit legii, de a depune trimestrial declaratia D112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, trebuie sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de mentiuni, pâna la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii si contributii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale.

Totodata, persoanele si entitatile care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei pot opta pentru depunerea lunara a acesteia. Optiunea se manifesta prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaratii privind optiunea, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pentru declaratia aferenta trimestrului IV 2011, optiunea de depunere lunara trebuie comunicata organului fiscal competent pâna la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Contribuabilii care au, potrivit legii, obligatia depunerii trimestriale a declaratiei D112, dar au optat pentru depunerea lunara a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaratii privind optiunea pâna la data de 31 ianuarie.

Contribuabili care au obligatia depunerii D112

Obligatia depunerii Formularului 112 „Declaratie  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” o au toate persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau asimilata acesteia, inclusiv:

– entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atât pe perioada în care se desfasoara activitate, cât si pe perioada în care beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru: (1) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati în baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege; (2) persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri de natura celor mentionate la punctul (1), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte;

– platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decât cele de natura salariala, si pentru care, potrivit art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;

– persoanele asimilate angajatorului, respectiv:

– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii sociale din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele, cetateni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;

– Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

– entitatile care platesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt platite de catre Casa Nationala  de Pensii Publice, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

– Ministerul Justitiei, pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv, precum si pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se afla in perioada de amânare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;

– Ministerul Administratiei si Internelor, pentru strainii aflati în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;

– Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 339/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

– unitatile trimitatoare, pentru personalul român trimis în misiune permanenta în strainatate, pentru sotul/sotia care însoteste personalul trimis în misiune permanenta în strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României, carora li se suspenda raporturile de munca, ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire în strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice;

– autoritatile administratiei publice locale, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

– orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Atentie! În declaratia D112 nu se cuprind diferentele de impozit pe venit si contributii sociale stabilite în urma inspectiei fiscale.

Categorii de impozite si contributii pentru care se depune D112

Formularul 112 se depune pentru urmatoarele categorii de impozite si contributii:

– impozit pe venitul din salarii;

– contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati;

– contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri;

– contributia de asigurari sociale datorata de angajator;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate  pentru persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala suportata de angajator si alte deduceri legale;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile care depasesc plafonul legal;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate/arest preventiv;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorate de angajator;

– contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate în somaj;

– contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de angajator;

– contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

– contributia pentru asigurari sociale  de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni straini, aflate în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru persoanele, cetateni straini, victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla în perioada  de amânare sau întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;

– contributia individuala de sanatate  datorata pentru personalul monahal al cultelor recunoscute;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni;

– contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate de munca, din cauza unui accident de munca sau boala profesionala suportata din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decât cele de natura salariala;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decât cele de natura salariala;

– impozit pe veniturile din pensii;

– impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite  potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1  din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

– impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate în baza contractelor/ conventiilor încheiate potrivit Codului civil.

Modalitatea de depunere a D112

Declaratia D112 se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-România.

Pentru depunerea declaratiei prin Internet, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Pentru a transmite o declaratie fiscala prin Internet este necesara o semnatura electronica, obtinuta printr-un certificat digital. Conform Legii nr. 455/2001, certificatele calificate se obtin de la furnizorii de servicii de certificare acreditati. Conform Legii 455/2001, Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditati, este stabilita si publicata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pe site-ul  www.mcsi.ro.

Dupa obtinerea certificatului calificat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat,  persoana împuternicita trebuie sa se înregistreze ca utilizator al serviciului de depunere online pe websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala., www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice, astfel:

– instaleaza programul Adobe Reader 8.2.;

– descarca documentul de confirmare de pe portalul ANAF, îl completeaza si îl transmite pe e-mail la furnizorul certificatului;

– dupa primirea Documentului de confirmare, semnat de furnizorul acreditat, se, transmite, prin portal, la ANAF (modulul Declaratii electronice, optiunea Înregistrare certificate calificate).

– listeaza, semneaza si stampileaza cererea de utilizare a serviciului de depunere electronica – formularul 150;

– în situatia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezinta documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Daca titularul certificatului calificat are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezinta documentul, în original si copie, care atesta aceasta calitate (acest document poate fi Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatii comerciale);

– prezinta documentele la orice unitate fiscala (actul de identitate, formularul 150 si împuternicirea/documentul care atesta calitatea de reprezentant legal),

– confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regula prin e-mail, pe adresa comunicata în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentatiei la organul fiscal. Dupa acest termen, persoana poate încerca sa utilizeze serviciul de depunere declaratii, chiar daca nu a primit confirmarea pe mail. Daca sunt întâmpinate probleme, se trimite mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza/ valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau pot fi descarcate de pe websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii.

Rectificarea D112

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia rectificativa se întocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifându-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului. Declaratia rectificativa se completeaza integral, înscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Declaratia rectificativa întocmita conform  precizarilor anterioare se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

În cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul pe venit se calculeaza si se retine în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor de aplicare a acestuia, si anume la data platii venitului.

Pentru contributiile sociale, în situatiile în care au fost acordate drepturi banesti în baza unor hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile, precum si în situatiile în care prin astfel de hotarâri se dispune reîncadrarea în munca a unor persoane, se întocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni.

În cazul rectificarilor care vizeaza perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice în vigoare în perioada la care se refera acestea.

Sanctiuni pentru nedepunerea D 112

Neîndeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice.