Declaratii – Registrul operatorilor intracomunitari

Evo Conta reaminteste contribuabililor persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile, care desfasoara operatiuni intracomunitare, ca trebuie sa solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI), înainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în ROI sunt:

– livrarile intracomunitare de bunuri care au locul în România si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul Fiscal (CF);

– livrarile ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T în România;

– prestarile de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

– achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;

– achizitiile intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.

Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” si certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din România ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor.

Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice în România, prin asociati si administratori se întelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor în comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor.

Institutiile publice, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar în vederea înscrierii în ROI.

În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisa punerea în miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este în legatura cu operatiunile intracomunitare mentionate mai sus.

Atunci când, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infractiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotarârilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, dupa caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu în legatura cu operatiunile mentionate mai sus.

Atentie! Persoanele fizice care solicita înscrierea în ROI depun certificatul de cazier judiciar propriu.

Obligativitatea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile au obligatia înscrierii în ROI, astfel:

– la data solicitarii înregistrarii în scopuri de TVA a persoanelor impozabile si persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare mentionate mai sus;

– înainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare, de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153 indice 1 CF.

Important! Contribuabilii care solicita înscrierea în ROI de la data înregistrarii în scopuri de TVA trebuie sa depuna, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odata cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistreaza în scopuri de TVA de la înfiintare” sau, dupa caz, cu declaratiile de înregistrare fiscala/ de mentiuni prin care se solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.

Cererea de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

În cazul contribuabililor care solicita înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, solutionarea cererii se efectueaza în termen de 10 zile calendaristice.

În situatia persoanelor impozabile pentru care legea prevede ca înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabila cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari opereaza cu data comunicarii deciziei, dar nu înainte de data înregistrarii în scopuri de TVA.

Pentru contribuabilii înregistrati deja în scopuri de TVA si care solicita înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplica de îndata de catre organul fiscal competent.

De retinut! Persoanele care nu figureaza în ROI nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 si 153 indice 1 din CF. Începând 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din ROI.

În ROI nu se înscriu:

– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;

– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana împotriva careia s-a pus în miscare o actiune penala si/sau au înscrise în cazierul judiciar infractiuni în legatura cu operatiuni intracomunitare.
Important! Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza achizitii intracomunitare ce nu depasesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderarii  nu au obligatia înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 CF si nici în ROI

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din ROI se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în urmatoarele cazuri:

– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile figureaza în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;

– persoanele impozabile se afla în inactivitate temporara, înscrisa în Registrul Comertului;

– persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 sau 153 indice1 din CF, în anul urmator înscrierii în registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158 indice 2 alin. (1) CF;

– persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicita anularea înregistrarii în scopuri de TVA, potrivit legii;

– persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoana împotriva careia s-a pus în miscare actiunea penala în legatura cu operatiuni intracomunitare.

Contraventii si sanctiuni

Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia înscrierii în ROI fara a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedura Fiscala.
*
Baza legala: art. 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 81 indice 1 din Hotarârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Ordinul presedintelui ANAF nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului Operatorilor Intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.