PFA – Contributii

Avand in vedere modificarile aduse de OUG 82/2010, prin care activitatile independente autorizate (PFA-urile) au iesit de sub incidenta ordonantei 58/2010, obligatiile de plata ale PFA-urilor au revenit la cele anterioare, reglementate prin Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

(1) contributia pentru asigurari sociale de sanatate – CASS 5.5% (sanatate) – art.257 din Legea 95/2006
Persoanele care exercita profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia sub forma unei cote de 5,5% aplicate asupra:
– venitului net din activitati independente determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii în partida simpla;
– normelor de venit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit
DECLARATII:
1. Unde se depun declaratiile?

* Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa depuna la casa de asigurari de sanatate, pentru care au optat, declaratiile privind obligatiile ce le revin fata de bugetul FNUASS.

2. Ce tip de declaratie se depune?

* Modelul declaratiei este aici.

3. Care este termenul de depunere a declaratiilor?

* Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligate sa depuna declaratii privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS anual.

4. Care sunt sanctiunile aplicate in cazul nedepunerii la termen a declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS?

* Nedepunerea declaratiilor la termen, constituie contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

PLATI:
1. Cum se efectueaza plata contributiei datorate de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente?

* direct la caseriile CASMB, in functie de sectorul de domiciliu al platitorului:
o pentru sectoarele 1, 2, 3 si 4 la sediul Mosilor
o pentru sectoarele 5 si 6 la sediul Vasile Lascar
* prin cont bancar (vezi modalitatea de completare a OP-ului aici)

2. Care este termenul de virare a contributiei la bugetul FNUASS?

* Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia virarii contributiei in procent de 5.5% la bugetul FNUASS, trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, casa de asigurari procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate, a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, potrivit procedurilor instituite de legislatia privind executarea creantelor bugetare.

RAPORTAREA ASIGURATILOR:

* Persoanele juridice si fizice care angajeaza personal, au obligatia de a transmite catre casa de asigurari de sanatate lista privind evidenta nominala a asiguratilor si coasiguratilor: nume, prenume, cod numeric personal, data angajarii/data incetarii raportului de munca, forma de angajare. Casa de Asigurari de Sanatatea a Municipiului Bucuresti pune la dispozitia angajatorilor, in mod gratuit, program de raportare nominala a asiguratilor si coasiguratilor aici (NOTA: acest program este valabil numai pentru CASMB).
* !!! Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala pe ultimii 5 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara, potrivit normelor elaborate de CNAS si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

(2) contributia pentru asigurari sociale – CAS (pensie)
Persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente (PFA) si care nu au calitatea de angajat/ asigurat, sunt obligate sa incheie contract cu Casa de Pensii si sunt obligate la plata contributiei pentru asigurari sociale. In acest caz, ei datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. (conditii normale: 10.5% angajat + 20.8% angajator=31.3%) – art.5 si art 21 din Legea 19/2000.

(1) contributie somaj 1% (0.5% angajat + 0.5% angajator)
Nu este obligatorie, se poate plati optional pe baza de contract si in acest caz, contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%.