Procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală 01.07.2011

Evo Conta informeaza ca, începând cu 1 iulie 2011, se modifica procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, precum si modelul si continutul acestuia.

Generalitati, eliberare

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de îndeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autoritati publice sau din oficiu, în situatia în care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autoritati publice se face pe baza de cerere/adresa de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta.

În cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul îsi are domiciliul fiscal, respectiv unde îsi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu.

În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere trebuie sa mentioneze si sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru. Fac exceptie certificatele de atestare fiscala eliberate la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pâna la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si înregistrate în evidenta fiscala note de compensare/restituire.

În situatia în care organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa între data transmiterii înstiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.

Important! Certificatul de atestare fiscala cuprinde, obligatoriu, numarul de înregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele si semnatura conducatorului organului fiscal emitent.

Alte precizari

Certificatul de atestare fiscala se întocmeste în doua exemplare originale, din care:
– un exemplar se comunica solicitantului sau noului organ fiscal competent;
– un exemplar se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

În situatia în care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze în cerere numarul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate.

În cazul contribuabililor mari si mijlocii care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace electronice de transmitere la distanta, organul fiscal competent emite certificatul si îl comunica contribuabilului în aceeasi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprima certificatul de atestare fiscala pe hârtie si îl prezinta administratiei finantelor publice în a carei raza teritoriala acesta îsi are domiciliul fiscal, în vederea certificarii pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.
*
Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396/06.06.2011.