Salarizare – concedii si indem. – recuperare sume fnuass

Sumele reprezentând indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

Conf. art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificat prin O.U.G. nr. 36/2010:

– declaratiile angajatorilor privind evidenta obligatiilor de plata la FNUASS pentru concedii si indemnizatii pot fi depuse la Casa de Asigurari de Sanatate în termen de 90 zile de la data la care erau în drept a fi depuse (termenul de depunere: pâna la data de 25 ale lunii urmatoare pentru luna în curs); (

– sumele reprezentând indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau se solicita de la CAS în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept sa le solicite.

În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Sanatatii nr. 526/16.05.2006 si al Presedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al Casei de Asigurari de Sanatate, cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale.

Documente necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale:

–  cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completata în doua exemplare; se vor completa separat cereri de recuperare pentru fiecare luna în parte;

– dovada platii contributiei pentru concedii care se va face prin copii ale ordinelor de plata aferente contributiei pentru concedii începând cu 1 ian.2006 sau certificat de atestare fiscala emis de ANAF-DGFP; pentru platile în contul unic se va face defalcarea sumelor si se va aplica stampila societatii pentru conformitate cu originalul sau se ataseaza copie dupa Declaratia 102; în cazul achitarii cu întârziere a contributiei, angajatorul va depune obligatoriu certificatul de atestare fiscala emis de ANAF-DGFP;

– copii ale certificatelor medicale din lunile fara cerere de recuperare, anterioare lunii pentru care este cererea si prin care unitatea si-a compensat o parte din contributia pentru concedii, pe care se va aplica stampila societatii pentru conformitate cu originalul;

– la certificatele medicale “în continuare” se va atasa copia certificatului medical “initial”.

Dosar recuperare sume de la FNUASS:

1. cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura
2. copie xerox dupa Declaratie (anexele A1, A2), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
3. copii xerox dupa concediile medicale  aferente pt luna/perioada  pentru care se solicita restituirea;
4. fisa sintetica pentru concedii si indemnizatii din ianuarie 2006 pâna în prezent de la Administratia Financiara (Cont 439).

Temei legal:

– Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

– Ordonanta de Urgenta nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268, din 26 aprilie 2010.