Salarizare – formularul 2 – concediu medical

Modificarea normelor de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2011. Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS. Depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator la Casa de Asigurari de Sanatate.

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 24.02.2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 130/351/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.

Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate – contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – se realizeaza prin Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta in titlul IX2 din Codul fiscal “Contributii sociale obligatorii”  al carei model, continut, modalitate de depunere si de gestionare a  sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1397/2010.

Angajatorii au obligatia de a depune la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social/domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa la norme, numai daca solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si daca indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator sau daca asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.

Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa verifice si sa valideze datele cuprinse in declaratia unica. Daca insa, dupa validarea datelor, sunt constatate neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite declaratia rectificativa, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.

Recuperarea sumelor din contributiile platite de angajatori catre asigurati se face in continuare de la casa de sanatate.

Angajatorii sunt obligati sa plateasca contributia pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat adica la suma veniturilor brute realizate de persoanele asigurate conform legii. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,  numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii este plafonata si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

Nota: in categoria de asigurati sunt cuprinsi administratorii, cenzorii si alte persoane pentru care se datoreaza plata contributiei.

In cazul concediilor medicale pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte.

Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate o solicitare scrisa, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Pentru recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS se procedeaza in felul urmator:

1. pentru sumele restante la data de 31.12.2010 se depune un dosar la Casa de Asigurari de Sanatate unde angajatorul isi are sediul social (cerere tip – 2 exemplare, fisa sintetica de la Administratia Financiara pentru contributia FNUASS de la 01.01.2006 – prezent, copii ale declaratiilor FNUASS inregistrate la Casa de Asigurari de Sanatate pentru perioada in care se solicita recuperarea, copii ale certificatelor medicale certificate de societate conform cu originalul, semnate si stampilate);

2. din ianuarie 2011, in fiecare luna in care sunt sume de recuperat, se depune la Casa de Asigurari de Sanatate un dosar conform Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 130/351/2011 (cerere tip – 2 exemplare (anexa 4), copie a Declaratiei D112 inregistrata la Administratia Financiara, certificatele medicale – exemplarul 2 (roz), semnat si stampilat in partea stanga sus la viza platitorului si completat, un centralizator (anexa 5)).