Servicii – Certificare situatii

Situatiile financiare, prin naura informatiei pe care o furnizeaza, atat prin intermediul bilantului, a contului de rezultate, a situatiei modificarii capitalului propriu, cat si prin notele explicative si situatia fluxurilor de numerar, se adreseaza unui segment larg de utilizatori, preocupati de diferite aspecte din activitatea si performantele obtinute de societate, acesti utilizatori facand parte din una din urmatoarele categorii:
– Investitori –  preocupati de riscul inerent al tranzactiilor si profitul adus de investitiile lor;
– Angajati –  interesati de stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii;
– Creditori financiari – interesati de lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii pentru rambursarea creditelor si plata dobanzilor;
– Furnizori si creditori comerciali – preocupati de capacitatea intreprinderii de a-si plati datoriile in termenele stabilite;
– Clienti – preocupati de continuitatea activitatii intreprinderii cu care colaboreaza pe termen lung sau de care sunt dependenti;
– Guvernul si institutiile sale – interesati de determinarea politicii fiscale si calculul unor indicatori statistici;
– Publicul –  interesat in aplicarea politicilor fiscale locale;

Prin obiectivul lor, situatiile financiare furnizeaza informatii referitoare la pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare ale societatii, precum si referitoare la rezultatul administrarii intreprinderii si modul de gestionare a resurselor acesteia. Pozitia financiara a societatii furnizeaza informatii referitoare la capacitatea acesteia de a genera numerar sau echivalente ale numerarului, in vederea anticiparii nevoilor de creditare si a sanselor de a primi finantare, in timp ce informatiile privind modificarea pozitiei financiare sunt utilizate in evaluarea activitatii de exploatare, finantare si investitie in perioada de raportare.

Situatiile financiare se intocmesc pe baza elementelor contabilitatii de angajamente, conform careia efectele tranzactiilor si altor evenimente sunt recunoscute, cand acestea se produc si nu cand numerarul sau echivalentul sau este decontat. Intocmirea situatiilor financiare presupune verificarea respectarii contabilitatii de angajamente, prin verificarea respectarii urmatoarelor principii contabile:
– Principiul continuitatii activitatii – in elaborarea situatiilor financiare se pleaca de la prezumtia ca o intreprindere isi va continua activitatea si  in viitorul previzibil;
– Principiul permanentei metodelor – Metodele de evaluare si politicile contabile, in general, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;
– Principiul prudentei – consta in aceea ca pentru deprecierile, riscurile si pierderile probabile care pot surveni in activitatea exercitiului curent sau anterior nu este admisa, pe de o parte, supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, iar pe de alta parte, subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
– Principiul independentei exercitiului – Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilorl;
– Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii –  Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat;
– Principiul intangibilitatii – Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent;
– Principiul necompensarii – Orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa;
– Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora;
– Principiul pragului de semnificatie.

Informatiile oferite de situatiile financiare trebuie sa fie inteligibile, credibile, relevante si comparabile, tocmai de aceea persoanele care au dreptul de a le intocmi si certifica trebuie sa aiba fie calitatea de director economic fie pe cea de expert contabil.

Intocmim si certificam situatii financiare semestriale si anuale, prin intermediului detinerii calitatii de  expert contabil, membru activ CECCAR.