TVA – Inregistrare speciala

Evo Conta reaminteste principalele obligatii pe care le au contribuabilii persoane impozabile neînregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) si persoanele juridice neimpozabile în vederea înregistrarii în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prestari si achizitii intracomunitare de servicii.

Reglementare

Înregistrarea speciala în scopuri de TVA este reglementata de articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF).

Persoanele obligate sa se înregistreze conform art. 153 indice 1 CF

Au obligatia sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului mentionat, numai persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în România, respectiv:

– persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în România si persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, neînregistrate si care nu au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 CF, care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România, înainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitara (10.000 euro la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 3,3817 lei/euro);

– persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în România, neînregistrate si care nu au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 CF, daca presteaza servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2) CF, înainte de prestarea serviciului;

– persoanele impozabile care îsi au stabilit sediul activitatii economice în România, care nu sunt înregistrate si nu au obligatia sa se înregistreze conform art. 153, daca primesc de la un prestator, persoana impozabila stabilita în alt stat membru, servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) CF, înaintea primirii serviciilor respective.

Important! Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 CF pentru prestari si achizitii de servicii intracomunitare se solicita numai de persoanele care nu sunt deja înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 CF sau pentru achizitiile intracomunitare de bunuri conform art. 153 alin. (1) lit. a) CF si numai în cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) CF (operatiuni desfasurate între persoane impozabile), sau echivalentul acestui articol din legislatia altui stat membru, altele decât cele scutite de taxa.

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România, daca nu este înregistrata si nu este obligata sa se înregistreze conform art. 153 CF, si persoana juridica neimpozabila stabilita în România pot solicita sa se înregistreze, conform art. 153 indice 1 CF, în cazul în care realizeaza achizitii intracomunitare.

Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila care nu este înregistrata conform art. 153 din CF si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri accizabile nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153 indice 1 din CF, pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

De asemenea, orice persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este înregistrata conform art. 153 CF, nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153 indice 1 CF, pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

Formularistica

Contribuabilii care au obligatia înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 vor depune „Declaratia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii”, cod 091, conform Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA.

Declaratiile se depun, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal unde contribuabilul îsi are sediul activitatii economice.

De retinut! La data solicitarii înregistrarii în scopuri de TVA, potrivit art. 153 indice 1 CF, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent si înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare pentru care au obligatia înregistrarii în scopuri de TVA.

Valabilitatea înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1

În cazul în care o persoana este obligata sa solicite înregistrarea în conditiile art. 153 indice 1 CF, înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii înregistrarii.

Important! Persoanele înregistrate conform articolului de mai sus din Codul Fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane din tara, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.

Înregistrarea în scopuri de TVA în conditiile art. 153 indice 1 CF nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana înregistrata normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1

Persoana înregistrata în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri poate solicita anularea înregistrarii sale oricând, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui în care a fost înregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea pentru înregistrare.

Persoana înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1, prin optiune, poate solicita anularea înregistrarii oricând dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului în care a optat pentru înregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care depune aceasta solicitare sau în anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea pentru înregistrare.

Persoana înregistrata conform art. 153 indice 1 pentru prestari si achizitii de servicii intracomunitare poate solicita anularea înregistrarii sale oricând dupa expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrata, cu exceptia situatiei în care trebuie sa ramâna înregistrata.

În cazul în care o persoana solicita anularea înregistrarii în conditiile de mai sus, înregistrarea respectivei persoane se va considera anulata din prima zi a anului calendaristic în care se face cererea de anulare.

Atentie! Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut în cazul înregistrarii obligatorie conform art. 153 indice 1 CF sau a celor 2 ani calendaristici în cazul înregistrarii prin optiune, care urmeaza celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA obtinut, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului în care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

Obligatii declarative

Contribuabilii înregistrati conform art. 153 indice 1 pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prestari si achizitii de servicii intracomunitare au obligatia sa depuna „Decontul special de taxa”, cod 301, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate, conform Ordinul presedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”.

Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei.

De asemenea, contribuabilii înregistrati conform art. 153 indice 1 CF au obligatia sa depuna pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, declaratia recapitulativa cod 390 VIES, conform Ordinul presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.

Declaratia recapitulativa se depune pentru fiecare luna calendaristica în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile prevazute la art. 153 indice 1 CF pentru care exista obligativitatea înregistrarii în scopuri de TVA.

Formatele electronice ale declaratiilor mentionate mai sus se obtin prin folosirea programelor de asistenta elaborate de ANAF si se transmit organului competent pe suport electronic.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau pot fi descarcate de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe websiteul ANAF.
*
Baza legala: art. 153 indice 1, art. 156 indice 3 si art. 56 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 67 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul presedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, Ordinul presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.