Prevederi noi privind evaziunea fiscală, voucherele de vacanță, declarația de nedeductibilitate TVA și arhivare documente

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut

Prevederi noi privind evaziunea fiscală, voucherele de vacanță, declarația de nedeductibilitate TVA și arhivare documente

evoCONTA
Publicat în contabilitate · 25 Mai 2023

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Legea nr. 125 din 19 mai 2023 privind  completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea  evaziunii fiscale (Monitorul Oficial nr. 440 din 22 mai 2023).
2. Legea nr. 130 din 22 mai 2023 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2021 privind  modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru  prorogarea unor termene (Monitorul Oficial nr. 446 din 23 mai 2023).
3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1481 din 9 mai 2023 pentru  aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului "Declaraţie  privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în  cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi  rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din  fonduri publice naţionale" (Monitorul Oficial nr. 452 din 24 mai 2023).
4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1447 din 2 mai 2023  pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele  financiar-contabile (Monitorul Oficial nr. 453 din 24 mai 2023).

Precizări suplimentare:
1. LEGEA 125/2023 – COMPLETARE LEGE EVAZIUNE FISCALĂ
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a fost completată cu un nou articol:
 • "ART. 9^1  - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la  15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi orice acţiune sau  inacţiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter  transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puţin 10.000.000 euro,  în echivalentul monedei naţionale, a resurselor bugetului Uniunii  Europene, prin: a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA; b) nedivulgarea de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii; c)  prezentarea de declaraţii corecte privind TVA pentru a masca în mod  fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la  rambursări de TVA. (2) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin. (1)  se pedepseşte."
  2. LEGEA 130/2023 – ABROGARE RESTRICȚIE VOUCHERE DE VACANȚĂ
  A  fost abrogată prevederea conform căreia unităţile afiliate puteau  accepta vouchere de vacanţă numai dacă acestea nu înregistrau obligaţii  fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor  administrate de ANAF, mai vechi de 90 de zile.
 • Prin  urmare, unitățile afiliate (hoteluri, pensiuni, restaurante) vor putea  accepta vouchere de vacanță indiferent de situația fiscală (cu debite  restante sau nu) în care se află.
  3. OMF 1481/2023 – DECLARAȚIE NEDEDUCTIBILITATE TVA
  În prezent, în vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, beneficiarii de fonduri acordate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență depun ca anexă la cererile de transfer Certificatul privind nedeductibilitatea TVA  emis de organul fiscal competent din subordinea ANAF (urmare depunerii  de către contribuabil a Declarației privind nedeductibilitatea sumelor).
 • Având în vedere faptul că modalitatea de eliberare a certificatuluis-a  realizat cu dificultate datorită inexistenței unor prevederi legale  specifice, a fost creat un mecanism simplificat de verificare și control  a Declarațiilor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor  efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin PNRR.
 • Astfel,  beneficiarii de fonduri acordate prin PNRR vor transmite direct  coordonatorilor de reformă cu rol de agenţie de implementare "Declaraţia  privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în  cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi  rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din  fonduri publice naţionale".
 • Coordonatorii de reformă vor verifica informaţiile înscrise în "Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA”pe  baza datelor existente în cadrul REGISTRULUI persoanelor impozabile  înregistrate în scop de TVA, registrul disponibil pe site-ul ANAF, dacă  solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de  TVA pentru întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor  înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care  persoana impozabilă a depus declaraţia.
 • În situația în care, urmare a verificării în REGISTRU,  se constată că respectivul contribuabil a avut calitatea de persoană  înregistrată în scopuri de TVA în anumite perioade sau pe întreaga  perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în această  declaraţie şi data depunerii declaraţiei o copie a Declarației se transmite organului competent ANAF pentru verificări suplimentare.
 • Totodată,  începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, coordonatorii  de reformă  trebuie să întreprindă cu celeritate măsurile necesare în  vederea actualizării documentației ce trebuie depusă de solicitanți, în  sensul eliminării obligativității depunerii de către aceștia a “Certificatului privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.
  4. OMF 1447/2023 – ARHIVARE DOCUMENTE CONTABILE
  Registrele  de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la  baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva  persoanelor prevăzute la art. 1 din legea contabilității timp de 5 ani  calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii  exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru  statele de salarii.
 • Documentele  justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață  mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de  viață utilă a acestora.
  Sursa: AJFP Dambovita


  evoCONTA
  ©  2008
  Înapoi la cuprins