Modificări fiscale diverse

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut

Modificări fiscale diverse

evoCONTA
Publicat în contabilitate · 1 Aprilie 2023
Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 347 din 15 martie 2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023).
2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1121 din 10 martie 2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2023 (Monitorul Oficial nr. 258 din 29 martie 2023).
3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1235 din 28 martie 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului (Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023).
4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1098 din 28 februarie 2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023 (Monitorul Oficial nr. 246 din 24 martie 2023).
5. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1178 din 16 martie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate (Monitorul Oficial nr. 163 din 30 martie 2023).
6. Legea nr. 69 din 29 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 265 din 30 martie 2023).

Precizări suplimentare:
1. OPANAF 347/2023 – MODIFICĂRI PREVEDERI ÎNREGISTRARE TVA
 • Potrivit prevederilor Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, entițățile supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerțului solicită odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și cererea de înregistrarea fiscală.
 • Ca urmare, prin O.P.A.N.A.F. nr. 2509/5672/C/2022 a fost aprobat modelul formularului “Cerere de înregistrare fiscală”, ca anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, pentru a asigura posibilitatea entițățile supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerțului să solicite odată cu înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală în evidența organului fiscal.
 • Anterior acestor dispoziții legale, societățile care solicitau, încă de la înmatricularea în registrul comerțului, și înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul dispozițiilor art.316 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, utilizau formularul (098) ”Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
 • În vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea în scopuri de TVA, rubricile din formularul 098 privind înregistrarea în scopuri de TVA au fost inserate în formularul “Cerere de înregistrare fiscală” aprobat prin OPANAF 2509/2022.
 • În aceste condiții, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA încă de la înmatricularea în registrul comerțului vor completa rubricile corespunzătoare chiar în Cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.
 • Prin urmare, a fost necesară abrogarea formularului (098) ”Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”.
 • De asemenea, prin ordin se propune și reglementarea situației în care o persoana impozabilă pentru care se aplică procedura de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, îndeplinește una din situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar persoanelor impozabile, indiferent dacă acestea solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau sunt supuse procedurii de înregistrare din oficiu în scopuri de TVA, se propune aplicarea, în mod corespunzător, a procedurii prevăzută de OPANAF  nr. 239/2021.
 • În acest sens, se propune ca, și în situația aplicării procedurii de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA, organul fiscal să efectueze, concomitent, atât înregistrarea în scopuri de TVA, cât și anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului, dacă acesta se află întruna din situațiile de anulare a înregistrării prevăzute la art.316 alin. (11) lit.a) sau c) din Codul fiscal (inactivitate sau cazier fiscal).
 • Aplicarea unui tratament unitar este impusă și de efectele produse de anularea înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, reiterăm dispozițiile art.11 din Codul fiscal, potrivit cărora persoanele impozabile cărora li s-a anulat, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă. Aceste dispoziții sunt aplicabile indiferent dacă persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA la cerere sau din oficiu, la constatarea organului fiscal.
2. OMF 1121/2023 – ACTUALIZARE VALOARE TICHETE DE CREȘĂ
 • În perioada aprilie-septembrie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 600 lei (anterior, valoarea era de 570 lei).
 • Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul.
 • Pentru tichetele de creșă primite de angajați se datorează impozit pe salariu, dar nu se datorează contribuții sociale (CAS și CASS).
3. OMF 1235/2023 – ACTUALIZARE INDEMNIZAȚII
 • Începând cu data de 1 aprilie 2023, se actualizează anumite valori ale drepturilor stabilite prin H.G. 714/2018 pentru personalul instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării:
a) indemnizaţia de delegare se majorează la 23 lei (anterior, valoarea era de 20 lei);
b) alocația de cazare se majorează la 265 lei (anterior, valoarea era de 230 lei);
ALTE INFORMAȚII
COMUNICAT "Contul individual de economii Junior Centenar"
Reamintim tuturor persoanelor interesate posibilitatea de deschidere de conturi speciale de economisire pentru copiii sub vârsta de 18 ani, conturi care beneficiază de bonificații din partea statului, precum și de o dobândă atractivă. Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat (la prima depunere), la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea părinţilor. În cont se pot depune bani de către părinții copilului sau de către orice alte persoane (bunici, frați, unchi etc.), oricând, prin virament bancar sau în numerar la Trezorerie. Titularii de cont (copiii) beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. Totodată, sumele depuse în cont sunt purtătoare de dobândă (3% pe an). La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului (copilul) poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. În cazuri excepționale (ex. boli grave) banii pot fi retrași și mai devreme de reprezentanții legali.
În concluzie, așteptăm la unitățile Trezoreriei persoanele interesate să deschidă conturi Junior, dar așteptăm și pe titularii de conturi care au împlinit deja 18 ani, pentru a încasa banii deja economisiți începând cu anul 2019 de când a fost lansat acest program special de economisire.c) indemnizaţia de detaşare se majorează la 23 lei (anterior, valoarea era de 20 lei).Valorile de mai sus se au în vedere la determinarea valorii impozabile a indemnizațiilor de delegare/detașare oferite și angajaților din sectorul privat (neimpozabile în limita a de 2,5 ori valoarea stabilită prin H.G. 714)
4. OMF 1098/2023 – ACTUALIZARE VALOARE TICHETE CULTURALEÎn perioada aprilie-septembrie 2023, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 200 de lei/lună (anterior – 190 lei), respectiv de maximum 400 de lei/eveniment (anterior – 380 lei).
Pentru tichetele culturale primite de angajați se datorează impozit pe salariu, dar nu se datorează contribuții sociale (CAS și CASS).
5. OMF 1178/2023 – SOLUȚIE FISCALĂ INDIVIDUALĂ ANTICIPATĂSoluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal central (Ministerul Finanțelor) în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare.
Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se depune pentru o singură situaţie fiscală de fapt viitoare şi o singură obligaţie fiscală principală. Contribuabilul poate depune mai multe cereri în vederea reglementării mai multor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.
Prin cerere contribuabilul propune conţinutul soluţiei fiscale individuale anticipate.
Soluţia fiscală individuală anticipată se comunică contribuabilului, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabil.
Soluţia fiscală individuală anticipată este opozabilă şi obligatorie faţă de organul fiscal, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil.
Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni.
Emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere după cum urmează: 5.000 euro pentru contribuabilii mari şi contribuabilii nerezidenţi; 3.000 euro pentru celelalte categorii de contribuabili.
6. LEGEA 69/2023 – EXCEPTARE PENTRU NOMADUL DIGITALA fost introdusă o exceptare expresă de la impozitare (CAS, CASS și impozit pe veniturile nerezidenților) pentru nomazii digitali, definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n^4) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
ALTE INFORMAȚII
COMUNICAT "Contul individual de economii Junior Centenar"
Reamintim tuturor persoanelor interesate posibilitatea de deschidere de conturi speciale de economisire pentru copiii sub vârsta de 18 ani, conturi care beneficiază de bonificații din partea statului, precum și de o dobândă atractivă. Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat (la prima depunere), la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea părinţilor. În cont se pot depune bani de către părinții copilului sau de către orice alte persoane (bunici, frați, unchi etc.), oricând, prin virament bancar sau în numerar la Trezorerie. Titularii de cont (copiii) beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. Totodată, sumele depuse în cont sunt purtătoare de dobândă (3% pe an). La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului (copilul) poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. În cazuri excepționale (ex. boli grave) banii pot fi retrași și mai devreme de reprezentanții legali.
În concluzie, așteptăm la unitățile Trezoreriei persoanele interesate să deschidă conturi Junior, dar așteptăm și pe titularii de conturi care au împlinit deja 18 ani, pentru a încasa banii deja economisiți începând cu anul 2019 de când a fost lansat acest program special de economisire.
Sursa: AJFP Dambovita


evoCONTA
©  2008
Înapoi la cuprins