Evo Conta reaminteste contribuabililor ca declaratia 600 se depune pana in ultima zi a lunii ianuarie.

Persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure. Trebuie sa stiti ca, potrivit reglementarilor, acest venit nu poate fi mai mic de 741 de lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat – 2117 lei), dar nici mai mare de 10585 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 874/2012.

Formularul pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de:

  •     intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
  •     membru al unei intreprinderi familiale;
  •     persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  •     persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
  •     persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

Atentie Oricare dintre persoanele mentionate anterior nu trebuie sa depuna Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru ca nu mai datoreaza contributii la pensii daca:

  • obtine si venituri salariale sau indemnizatii de somaj sau beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Cum si unde se depune formularul

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

Declaratia 600 se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine nu datoreaza contributii la pensii

Nu datoreaza contributia la pensii:

Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei)
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Cum calculeaza Fiscul contributiile la pensii datorate de persoanele fizice

Ordinul ANAF nr. 1176/2012, nepublicat in Monitorul Oficial si obtinut in exclusivitate de AvocatNet.ro anul trecut, precizeaza ca declaratiile privind venitul asigurat in sistemul public de pensii depuse de contribuabili se prelucreaza cu ajutorul unei aplicatii informatice, fiind efectuate verificari de coerenta a datelor declarate de contribuabili referitoare la datele de identificare declarate, precum si la incadrarea venitului baza de calcul intre limitele prevazute de lege ( 741 de lei – 10.585 lei).

Declaratiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaza de catre organele fiscale pe masura primirii. Mai exact, declaratiile depuse anual, pana la termenul de 31 ianuarie, se prelucreaza in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii acestora, in timp ce termenul este de numai doua zile lucratoare pentru declaratiile depuse de contribuabilii care incep in cursul anului o activitate.

Corectia bazei de calcul

Potrivit prevederilor din Ordinul nr. 1176/2012, in cazul in care venitul declarat nu se incdreaza in limitele prevazute de lege, corectarea bazei lunare de calcul a CAS se face din oficiu prin intocmirea unui referat, care trebuie sa contina obligatoriu sumele avute in vedere la emiterea deciziilor de impunere.

Daca venitul declarat este mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2.117 lei), organul fiscal stabileste venitul baza de calcul la plafonul minim prevazut de lege, precizeaza actul normativ al ANAF. In schimb, daca venitul declarat este mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig (10.585 lei), organul fiscal stabileste venitul baza de calcul la plafonul maxim prevazut de lege.

Ulterior, dupa intocmirea referatului si aprobarea lui de catre conducatorul unitatii fiscale, organele fiscale emit o notificare catre contribuabil, prin care acesta este informat de corectarea venitului baza de calcul.

In cat timp se emit deciziile de impunere

In baza declaratiei 600 depusa de contribuabili, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste CAS anual datorata si termenele de plata.

Ordinul ANAF citat stabileste ca deciziile de impunere se emit in termen de 10 zile de la depunerea declaratiilor, in cazul acelor formulare depuse anuale pana la termenul de 31 ianuarie.

Pentru cei care incep in cursul anului o activitate din cele prevazute la art. 296^21 alin a) – e) din Codul fiscal, emiterea deciziei de impunere se face in doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiei 600, iar pentru cei care incep una dintre aceste activitati dupa 1 decembrie, emiterea deciziei de impunere se face chiar in ziua depunerii declaratiei.

Cum se calculeaza CAS

Potrivit Ordinului ANAF nr. 1176/2012, pentru stabilirea obligatiei lunare privind CAS se aplica acea cota de CAS corespunzatoare conditiilor normale de munca (31,3%) la venitul baza de calcul declarat in formularul 600 sau, daca este cazul, la venitul corectat de organele fiscale.

“Pentru stabilirea obligatiei trimestriale de plata privind contributia de asigurari sociale, compartimentul de specialitate insumeaza obligatiile lunare privind contributia de asigurari sociale aferente unui trimestru calendaristic”, se mai arata in actul normativ emis de ANAF. (Compartimentul de specialitate este structura cu atributii privind administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu).

Decizia de impunere privind obligatiile de plata cu titlu de CAS se emite in doua exemplare , dintre care unul este comunicat contribuabilului.

Ordinul ANAF mai precizeaza ca documentele primite de la contribuabil, precum si cele emise de organele fiscale pentru aplicarea procedurii de stabilire a CAS se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

0